E-Dergi Oku 
GRUNDFOS

Atıksuların Havasız Şartlarda Arıtımı Esasları(*) - 2. Bölüm

Atıksuların Havasız Şartlarda Arıtımı Esasları(*) - 2. Bölüm

20 Haziran 2018 | TEKNİK MAKALE
119. Sayı (Haziran 2018)
621 kez okundu

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK
Müsteşar / Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

3. HAVASIZ ARITMANIN ESASLARI
3.1. Havasız Arıtmadaki Mikrobiyolojik Faaliyetler

Havasız şartlarda arıtma, çeşitli mikroorganizma gruplarının üstlendiği kompleks bir biyokimyasal prosestir. Bununla birlikte bu görevi 2 ana grubun üstlendiği bilinmektedir. Bunlar, asit bakterileri ve metan bakterileridir ve her biri 2 alt gruba ayrılır.

Biyolojik olarak bozunabilir organik maddelerin havasız şartlarda ayrışması, genel olarak aşağıdaki safhalardan meydana gelmektedir.
1. Yüksek molekül ağırlıklı katı ve çözünmüş organik maddelerin hidrolize edilmesi,
2. Hidrolize edilerek daha düşük moleküllü parçalara ve yapı taşlarına ayrılan organik maddelerin asit bakterilerince uçucu yağ asitlerine ve müteakiben asetik aside dönüştürülmesi,
3. Asetik asit, H2 ve CO2’ten metan üretimi.
Havasız reaktörlerdeki mikroorganizmalarca kullanılan biyobozunur organik maddeler hücre sentezi için karbon ve enerji kaynağıdır. Havasız süreçte bir üst kademe ürünleri müteakip safha için besi maddesi durumundadır ve sistemin başarısı olayda rol alan mikroorganizma topluluklarının organize ve kolektif çalışmalarına bağlıdır. Asit üretimi safhasında gerekli hızla asetik asit üretilememesi, metan safhasına hemen yansır ve asetat kullanan metan bakterilerinin CHâ‚„ üretimi engellenmiş olur.

3.1.1. Hidroliz
Hidroliz, hücre enzimlerince gerçekleştirilen oldukça yavaş bir süreç olup, bu safhanın hızını etkileyen en önemli faktörler pH ve sıcaklıktır. Karbonhidratların hidrolizi kolay ve hızlı yağların, selüloz, lignin ve bunun gibi kompleks yapılı kimyasal bağları kuvvetli organik maddelerin hidrolizi zor ve oldukça yavaş olup, bu tür organik maddelerin çoğunluğunu içeren atıksuların havasız şartlarda arıtımında hidroliz safhası hız kısıtlayıcı safha olarak bilinmektedir.

3.1.2. Asit Üretimi
Asit üretimi safhasında hidroliz ürünleri asetik asit veya reaktördeki işletme şartlarının kararlı olmaması halinde ise propiyonik, bütirik, izobütirik, valerik ve izovalarik asit gibi ikiden fazla karbonlu yağ asitlerine dönüştürülür. Kararlı havasız süreçlerde yağ asitleri konsantrasyonu düşük seviyelerde bulunur (100-300 mgHAc/lt). İşletmeye alma safhasında ise uçucu asit konsantrasyonunun 1000-1500 mg HAc/lt’yi geçmemesi istenir. Bu safhada iki farklı asit grubunun görev yaptığını daha evvel ifade etmiştik. Bu bakteri grupları farklı olmalarına karşın termodinamik şartlardan dolayı birbirlerine bağlı ve süreci birlikte tamamlamaktadırlar. İlk grup organik maddeyi belli bir seviyeye kadar oksitler, elde ettiği enerjiyi yaşamak ve çoğalmak için kullanır, ikinci grup organik maddeyi bu ara safhadan alarak asetik asit, karbondioksit ve hidrojene oksitler. Birinci grup bakteriler fermantasyon veya asidojenik bakteriler olarak adlandırılmakta olup, organik polimerlerin hidrolizinde ve müteakiben de açığa çıkan oligomer ve monomerler gibi hidroliz ürünlerinin organik asit ve solventlere dönüştürülmesinde rol alırlar. Asetik asit bakterileri de bu organik asit ve solventleri asetik asit, CO? ve H?’ye parçalayarak ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlar. Asetik asit bakterileri sadece H2 kullanan mikroorganizma alt grupları ile birlikte yaşarlar.

Makalenin devamını e-dergi'den okumak için lütfen tıklayınız...


 


İlginizi çekebilir...

Isıtma ve Soğutma Sistemleri için TreatON® Otomasyon Sistemleri

Günümüzde gelişen bilişim teknolojileri ve mühendislik uygulamaları sayesinde Endüstri 4.0 ve hatta Endüstri 5.0 hayatın her alanına girmeye başlamışt...
30 Haziran 2020

Arıtma Çamurlarının Sürdürülebilir Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Enerji ve Materyal Geri Kazanımı

Atıksu arıtımı ve arıtma çamurlarının işlenmesi sırasında uygulanan yöntemler, oluşan son ürünün miktarı ve kalitesi üzerinde önemli etkiye sahiptir; ...
7 Haziran 2020

Su ve Zemin Etkileşimi ile oluşan Çevresel Bir Felaketten Alınacak Dersler

Toprak kayması, kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yer çekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı hareketi olar...
7 Haziran 2020

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2020 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.