E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
Endress+Hauser Türkiye

Havza Koruma Eylem Planları

Havza Koruma Eylem Planları

28 Şubat 2012 | DOSYA
43. Sayı (Şubat 2012)

Orman ve Su İşleri Bakanlığı / Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Bakanlığımızca, “Havza” bazında entegre koruma planlarının yapılması ve uygulanması prensip olarak benimsendi.
Havza bazında entegre koruma planları yapılması yoluyla tüm gelişmelere ve kullanımlara kontrollü bir şekilde yön verilmesi açısından 25 akarsu havzasında “Havza Koruma Eylem Planları”nın hazırlanması için havzalarda önceliklendirme çalışması yapıldı.  Türkiye’deki mevcut 25 havza önceliklendirildi ve daha sonra bu çerçevede Havza Koruma Eylem Planları (HKEP) Bakanlığımız Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce hazırlandı.

Havza Koruma Eylem Planı hazırlanması sırasında havzadaki mevcut yüzey, yeraltı ve kıyı suları miktarlarının, özelliklerinin ve kirlilik durumunun ve havzadaki kentsel, endüstriyel, tarımsal, ekonomik vb. faaliyetlere bağlı olarak oluşan baskı ve etkilerinin tespit edilmesi, havzada mevcut su kaynaklarının miktarı ve kullanım potansiyeli ile havza bazında tespit edilen kirlilik kaynaklarının ve yüklerinin ayrıntılı olarak incelenmesi, su kalitesi haritalarının oluşturulması, çevresel altyapı durumunun tespit edilmesi, havzanın korunması, kirliliğin azaltılması ve iyileştirilmesi için havzadaki tüm paydaşların katılımı ile kısa, orta ve uzun vadede tedbirlere yönelik çalışmaların plan, program ve önceliklendirmeleri yapılıyor.

Bu çerçevede, Meriç-Ergene, Van, Akarçay, Gediz ve Sakarya havzalarında Havza Koruma Eylem Planları münferit olarak yapıldı, 11 Havzada (Kızılırmak, Büyük Menderes, Yeşilırmak, Susurluk, Marmara, Konya, Küçük Menderes, Seyhan, Burdur, Ceyhan ve Kuzey Ege) ise Havza Koruma Eylem Planları TÜBİTAK-MAM’a yaptırıldı.

İlave olarak, 7 Aralık 2011 tarihinde Bakanlığımız Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK-MAM arasında imzalanan protokolle 9 Havzada (Orta Akdeniz, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Fırat-Dicle, Doğu Karadeniz, Asi, Batı Akdeniz, Çoruh ve Aras) Havza Koruma Eylem Planlarının yapılması ve münferit olarak tamamlanan 5 adet (Meriç-Ergene, Van, Akarçay, Gediz ve Sakarya) HKEP’da yer alan verilerin güncellenmesi ve coğrafi bilgi sistemlerine işlenmesi çalışmalarını kapsayan proje başlatıldı.

Söz konusu projenin yürütülebilmesi ve sonuçlarının uygulanabilir olması için havzada yer alan kurum ve kuruluşlar arası işbirliğinin sağlanması büyük önem taşıyor. Bu yüzden Şubat 2012 itibariyle havzalarda proje açılış toplantılarına başlanıldı ve valilikler ile havzada yer alan paydaş kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla devam ediyor. Bu toplantılar ile havzalarda tüm kurum ve kuruluşlar ve belediyeler proje hakkında bilgilendiriliyor, projeye katılımları sağlanıyor.  

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı
Malum olduğu üzere, plansız ve kontrolsüz bir şekilde gelişen sanayi bölgeleri, Ergene Havzası’ndaki su kaynaklarının hızlı bir şekilde tüketilmesine ve günde 400 bin m3ten daha fazla su kullanımıyla su bütçesinin olumsuz yönde etkilenmesine yol açmıştır. Ergene Havzası’nın çevresel açıdan en başta gelen sorunu, yüzeysel su kaynaklarının kirliliğidir. Bölgede hızla artan sanayi, Trakya bütününde yalnız iç göçü değil, aynı zamanda bölgesel göçü de beraberinde getirmiş, bunun sonucu olarak da ilçe nüfusları hızla artmış, düzensiz şehirleşme önlenemez olmuştur. Sanayinin üretim ihtiyacı, suyun önemli oranda Ergene Havzası yeraltı suyundan karşılanması, yeraltı su kaynaklarının azalmasına ve dinamik seviyenin düşmesine neden olmuştur. Hızlı ve denetimsiz kullanımla kirletilen suyun doğrudan yerüstü sularına (derelere) verilmesi, önce yüzey sularının, daha sonra da bunlarla beslenen yeraltı suyu akiferlerinin kirlenmesine neden olmuştur.

Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı ve daha sonra Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak, Ergene Havzası kapsamında bugüne kadar önemli çalışmalar yapılmış olup, bu çalışmalara daha da hız verilmiştir. Söz konusu çalışmalar aşağıda yer almaktadır:

•    Ergene Havzası Çevre Yönetimi Master Planı (2008)
•    Meriç-Ergene Havzası Koruma Eylem Planı (2008)
•    Meriç-Ergene Havzası Endüstriyel Atıksu Yönetimi Ana Plan Çalışması (2010)
•    İzleme ve denetim çalışmaları
         
“Meriç-Ergene Havzası Endüstriyel Atıksu Yönetimi Ana Planı” çalışmasına göre, Ergene Nehri’nde su kalitesini iyileştirmek maksadıyla yapılan hesaplamalarda

•    Kimyasal oksijen ihtiyacı parametresinde % 99 giderim
•    Toplam azot parametresinde % 96 giderim
•    Toplam fosfor parametresinde % 99 giderim yapılması gerekmektedir.
 Diğer taraftan, Ergene Havzası Koruma Eylem Planında Ergene Nehri’nin

•    Kısa Vade (3 yıl): KOI, İletkenlik ve Renk
      III. Sınıf su kalitesine
•    Orta Vade (5 yıl): KOI, İletkenlik ve Renk
      II. Sınıf su kalitesine
•    Uzun Vade (10 yıl): Tüm parametrelerde
      II. Sınıf su kalitesine
yükseltilmesi hedeflenmiştir.

Yukarıda bahsedildiği üzere, Ergene Havzası ile ilgili olarak birçok çalışma yapılmıştır. Söz konusu bu çalışmalar neticesinde elde edilen tespitlerle “Ergene Havzası Koruma Eylem Planı (EHKEP)” hazırlanmış olup, eylem planında bütün tarafların üzerine düşen görevler belirtilmiş ve yapılacak faaliyetler bir iş takvimine bağlanmıştır. Söz konusu eylem planı, Mayıs 2011’de Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Tekirdağ Çerkezköy’de kamuoyuna açıklanmıştır. Söz konusu Eylem Planı 15 paketten ibaret olup, bu eylemlerin takibiyle ilgili “Ergene Havzası Koruma Eylem Planı Takip Komisyonu” kurulmuştur. Söz konusu eylem planı takip komisyonu tarafından ayda bir toplantı yapılarak, aksayan hususlar ve çözüm yolları bulunarak, eylemlerin uygulanması titizlikle izlenmektedir.

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında yer alan 15 eylem şunlardır:

Eylem 1. Dere yatakları temizleniyor
Eylem 2. Belediye AAT’leri DSİ tarafından inşa ediliyor
Eylem 3. Islah Organize Bölge Sanayi Bölgeleri kuruluyor
Eylem 4. Sanayi için müşterek ileri atıksu arıtma tesisleri kuruluyor
Eylem 5. Sanayide daha az su, daha az kirletici hammadde kullanımına geçiliyor
Eylem 6. Ergene Havzası ağaçlandırılıyor, erozyonla mücadele ediliyor
Eylem 7. Ergene’de Planlı döneme geçiliyor, 1/25.000’lik planlar uygulamaya giriyor
Eylem 8. Katı ve tehlikeli atık işleme geri kazanım ve bertaraf tesisleri kuruluyor
Eylem 9. Zirai kaynaklı kirlilik kontrol edilecek
Eylem 10. Ergene Nehri gerçek zamanlı sürekli izlenecek
Eylem 11. Denetimler daha da sıkılaştırılıyor
Eylem 12. Deşarj standartları yeniden düzenlendi, renk standartları getirildi ve Ergene tabii rengine getiriliyor
Eylem 13. Havzaya Taşkın Erken Uyarı Sistemi kurulacak
Eylem 14.  Yeraltı suyunun kullanımı kontrol altına alınacak
Eylem 15. Trakya’da baraj ve göletler ile sulama tesisleri tamamlanacak.
Ergene Havzası Koruma Eylem planında yer alan ve yukarıda zikredilen eylemlerin yaklaşık maliyeti 1.526.500.000 TL. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı’nda tüm kurumların yapacağı işler ve zamanlaması yer almakta olup, söz konusu eylemlerle ilgili gelişmeler her ay Bakanlık tarafından izleniyor ve raporlanıyor.
 


İlginizi çekebilir...

Yemek Atıklarından Doğaya Yeniden Dönüşüm

Teknolojinin, sanayileşmenin ve sürekli artan tüketimin oluşturduğu atıklar nüfus hızındaki artışla beraber tüm dünyada küresel ısınma ve doğal kaynak...
6 Nisan 2020

Ergene Havzası ENTA ile Korunuyor

Türkiye'nin gündeminde 2013 yılında olan ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve Tekirdağ Valis...
12 Mart 2020

Gemlik Körfezi'nin Röntgeni Çekiliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin TÜBİTAK Marmara Araştırmaları Merkezi ile ortak yürüttüğü proje ile 2 yıl boyunca Gemlik Körfezi'nin adeta rön...
12 Mart 2020

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2020 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.