E-Dergi Oku 
BIODESULF
WILO

Yaşam iksiri ve iktisadi güç Su, Dünyayı Harekete Geçiriyor

Yaşam iksiri ve iktisadi güç Su, Dünyayı Harekete Geçiriyor

26 Temmuz 2013 | PERSPEKTİF
60. Sayı (Temmuz 2013)

Önümüzdeki yıllarda, üstesinden gelinmesi gereken en büyük zorluklar arasında, bütün dünyada temiz su sağlanması konusu bulunuyor. Tabii ki bu konuyla doğrudan bağlantılı başka bir konuyu da atıksuların verimli bir şekilde yeniden işlenmesi oluşturuyor. Kaynakların korunmasını sağlayan bir proses otomasyonu ise bu noktada belirleyici bir rol oynuyor.
İnsanlar suyun, hiçbir zaman tükenmeyecek bir kaynak olduğunu sanıyor. Ancak tabii ki yanılıyorlar. Dünyanın her ne kadar dörtte üçü sudan oluşsa da bu dörtte üçün yaklaşık olarak sadece % 0,3’ü içme suyu olarak kullanılabiliyor. Gezegenimizin toplam 1,38 milyar kilometreküp büyüklüğündeki su rezervinin sadece 48 milyon kilometreküpü tatlı sudan oluşuyor. Bu rezervin büyük bir bölümünü, kutup ve dağ buzulları ile donmuş topraklara bağlı buzlar oluşturduğundan, doğrudan doğruya kullanılamıyor. Dünyanın geri kalan yaklaşık % 97,5 suyu, tuzlu ve acı sudan oluşuyor.

Büyüme, sorumluluk gerektiriyor
Dünyamızı harekete geçiren element, yaşam sirkülasyonunun çalışmasını sağlamakla kalmayıp, modern kültürümüzün koşullarını da oluşturuyor.

Su kaynaklarının temelini oluşturan yağmur, faydalı tarımsal bitkilerin ekilmesi ve kültür balığı yetiştirilmesine imkan veriyor. Nehirler, nakliyat sektöründe, hala en önemli nakliyat yolları arasında yer alıyor. Ve su, sanayide de en önemli elementlerden biri olma özelliği taşıyor.

Suyun korunması ve kaynaklarının verimli ve zarar verilmeden kullanılması konusu, önümüzdeki onlarca yılın en önemli hedeflerinden birisini oluşturuyor. İnsanların sanayi ürünlerine ihtiyaçları var, sanayi ürünlerinin üretilmesi için yüksek miktarlarda su gerekiyor ve insanlar yaşayabilmek için temiz suya ihtiyaç duyuyor. Sanayinin en acil hedeflerinden birinin, suyun, kullanıldıktan sonra tekrar temiz bir şekilde doğaya geri verilmesi konusu olmalıdır. Tabii ki bu da hem çok zahmetli hem de masrafl ı bir iş. Bu nedenle, atık suların arıtılması konusu, sadece gelişmekte olan ve eşik ülkelerin ekonomileri ve siyasetlerini ilgilendiren bir konu değil.

Su tüketimi artıyor
Beşinci Su Forumu’nun genel sekreteri Prof. Dr. Oktay Tabasaran, 2009 yılının mayıs ayında, dünya çapındaki su tüketiminin önümüzdeki 20 yıl içinde yüzde 40 oranında artacağını vurguladı.

Tabasaran, şu anda yılda 4,5 trilyon metreküp olan su tüketiminin, yirmi yıl sonra 6,9 trilyon metreküpe ulaşacağını ifade ediyor. Geride bıraktığımız 50 yıl hesaplandığında, dünya çapındaki su tüketiminin üç katına çıktığı görülüyor. Bunun nedenleri, diğer nedenlerin yanı sıra nüfus artışı, artan şehirleşme ve sanayileşme ile dünya çapındaki iklim değişikliklerine dayanıyor.

Su ekonomisinin önündeki zorluklar
Su, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana bir tartışma konusu olmuştur. Gerek azlığında, gerekse çokluğunda, selde veya kuraklıkta veya yüksek bir kültüre sahip antik çağ, ortaçağ veya yeniçağda olsun, aynı anda hem hayat veren hem de yaşamı tehdit eden su uğruna yapılan kavgalar her zaman süregelmiştir. Bu arka planın önünde, 2013 yılı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından, Uluslararası Su İşbirliği Yılı olarak ilan edildi. Bu uluslararası yılın, suda işbirliğinin ne kadar önemli olduğu bilincinin uyanmasına ve bu işbirliğinin, toplumların diğer kesimlerinde de başlamasına örnek olması amaçlanıyor.

Bu bağlamda önemli bir başka konuyu da suyu yönetenlerin suya artan talebi karşılama sorumluluğu oluşturuyor. Hayati önem taşıyan bu elemente adil bir erişim imkanı ve adil bir dağıtım konusu, ileride dünya çapında hiç olmadık kadar önemli bir rol oynayacaktır.

Yüksek hayat standardı verimli kullanım gerektiriyor
Ayrıca, temiz su temini konusu, tüm dünya hükümetlerini harekete geçiren ve bugüne kadar hiç olmadık kadar zorlu olan teknik bir konu. Çünkü suyun mevcudiyeti, yüksek yaşam standardı ve ekonomik büyüme konuları üzerinde de belirleyici olan bir olgu. Çin’e bakıldığında, bu konu daha da iyi anlaşılıyor. Çin yönetimi, 12. beş yıllık planında, su teminin garanti altına alınmasının en önemli hedef olduğunu açıkladı.

Bu doğrultuda, gelecek on yıl içinde öncelikli olarak, su kaynaklarına ve su arıtma tesislerine 580 milyar ABD Doları yatırım yapılacak. Sanayinin su tüketiminin, 2015 yılına kadar yüzde 30 oranında düşürülmesi, daha fazla yeni arıtma tesisi inşaatlarının teşvik edilmesi ve su kalitesi sınır değerleri aşıldığında kesilen cezaların artırılması planlanıyor. Bunun ötesinde belediyeler, ilgili havzalarda, su kalitesi ile ilgili emisyon ticaretini hayata geçirirlerken desteklenecek. Uluslararasında faaliyet gösteren su ekonomisi tedarikçilerine bu bölgede yeni ticari fırsatlar doğuyor.

Proses otomasyonu kaynakları koruyor
Su kaynaklarından sürdürülebilir bir şekilde yararlanabilinmesi için su hazırlama ve atıksu arıtma alanında etkin çözümler gerekiyor.

Sürekli büyüyen mega kentlerde, inovatif konseptlere duyulan ihtiyaç artış gösteriyor. Bunun sonucunda, su ve arıtma tesislerinin otomasyonu konusu, şehirlerin gelişme planlarında en önemli konular arasında yer alıyor. Bu durumu, Festo’nun proses otomasyonu yönetim kadrosundan Dr. Eckhard Roos da onaylıyor: “Proses dizaynının değiştirilmesi ve modern otomasyon teknolojisi; su hazırlama tesislerinin daha sağlam ve daha etkin tasarlanabilmesi ve böylelikle de su ve atık su işleme alanında gözle görülür gelişmelerin sağlanabilmesi açısından kilit bir rol oynuyor.”

Kaynaklar ve enerji verimliliği konuları, su ve atık su alanında, ileride daha fazla ilgilenmemiz gereken öncelikli konular arasında yer alıyor
Sürekli büyüyen mega kentlerde, inovatif konseptlere duyulan ihtiyaç artış gösteriyor. Bunun sonucunda, su ve arıtma tesislerinin otomasyonu konusu, şehirlerin gelişme planlarında en önemli konular arasında yer alıyor. Bu durumu, Festo’nun proses otomasyonu yönetim kadrosundan Dr. Eckhard Roos da onaylıyor: “Proses dizaynının değiştirilmesi ve modern otomasyon teknolojisi; su hazırlama tesislerinin daha sağlam ve daha etkin tasarlanabilmesi ve böylelikle de su ve atıksu işleme alanında gözle görülür gelişmelerin sağlanabilmesi açısından kilit bir rol oynuyor.”

Şehirler ve belediyeler için tasarlanan proses otomasyonu çözümlerinin ne kadar sürdürülebilir bir şekilde tasarlanabileceğini, Festo’da “lokal su rezervlerinin su ekonomisinde enerjiden bağımsız olarak otomasyonu” projesinden sorumlu olan Alexander Riek kanıtlıyor.

Weissach ve Yukarı Saalbachtal Atıksu Birliği tarafından geliştirilen otomasyon çözümü, yenilenebilir güneş enerjisinden faydalanıyor ve bekletme havzalarından ilgili arıtma tesisine doğru gerçekleşen maksimum akış oranının aşılmamasının önüne geçiyor. Bir GSM modemi vasıtasıyla, tesisin tamamı, uzaktaki arıtma tesisinin kontrol odasından kontrol edilip izlenebiliyor.

Atık su ekonomisi alanında otomasyon çalışmalarından başka bir örneği de Paris yakınlarındaki Grésillons merkezi arıtma tesisi oluşturuyor. Bu tesiste günde yaklaşık 100.000 m3 atık su arıtılıyor. 28 Biyofi ltrenin otomasyonu sayesinde, fi ltre tankına ait bütün veriler kayıt altına alınıp kontrol edilebiliyor ve bu şekilde arıtma prosesi sürekli optimize ediliyor.

Pilot projeler örnek oluşturuyor
Sürücülerden proses yönetim düzeyine kadar uzanan tam kapsamlı bir otomasyonun ne kadar önemli olduğunu, Singapur’daki Chua Chu Kang su tesisi gözler önüne seriyor. Hazırlanacak suyun arıtılmasında, kum fi ltreleri kullanılıyor. Proses kontrolünün tamamında, Festo’nun penstokları, milsiz silindirleri ve CPX/ MPA valf adaları kullanılıyor. Valf adaları ile bir üst PLC sisteminde yer alan kontrol birimleri arasındaki iletişim, profi bus aracılığıyla sağlanıyor. 52 Afrika ülkesinde bulunan su hazırlama tesislerinin büyük bir çoğunluğunun kapasitelerinin de ihtiyaç nedeniyle ileride arttırılmaları gerekecek. Festo, Afrika’da da çok sayıda projeye katkı sağlıyor. Bu projelerin arasında, Kleinbrak nehir suyu hazırlama tesisi de bulunuyor. Kapstadt yakınlarındaki Mossel Bay tesisleri su hazırlama prosesinin otomasyonunda kullanılan komple çözüm, Festo tarafından sağlandı. Otomasyonu sağlanan tesisin kapasitesi, günde 15.000 metreküp arttırıldı. Çalışmalar, projelendirme, tedarik, tesisat kurulumu, test ve yeni ham su kontrol sistemi ile fi ltre ünitesinin otomasyonu işlerini kapsıyordu.

Atık su arıtma alanındaki başarılı proses otomasyonu örneklerinin de ortaya koyduğu gibi, belediyelere ait veya endüstriyel su hazırlama tesislerinin, enerji verimliliği ve prosesi optimize edilmiş su arıtma konusuna çok önemli bir katkı sağlayabildiği görülüyor. Akıllıca tasarlanan bir su temini sistemi ve etkin bir atıksu arıtma tesisi beraber çalıştığında, ileride, çevreye herhangi bir zarar verilmeksizin, temiz suya kavuşan insan sayısı artacaktır.

SANAL SU

Ortalama büyüklükte bir elma, yaklaşık 130 ml su içerir. Sanal su denilen su da dikkate alındığında, elma, yaklaşık olarak 70 litre su içerir. Sanal su, sadece bir ürünün içerdiği su miktarının değil, ayrıca üretilmesi için gerekli olan toplam su hacminin tanımıdır. Bu toplam su hacmi, ya yağmur ya da tarımda kullanılan sulama suyu veya sanayide kullanılan soğutma suyundan oluşur.

Dünya çapındaki ürün akışları göz önünde bulundurulduğunda, bu kavramın ne kadar önemli olduğu hemen anlaşılır. Bu ürünlerle dünya çapında gerçekleştirilen ticaretle birlikte, aynı zamanda ürünlerin içerdiği sanal su ticareti yapıldığı anlamına da gelir.

H2O

Sadece büyüleyici bir şekilde doğayı şekillendirmekle kalmayan suyun fi ziksel formlarının çeşitliliğinin de eşi benzeri bulunmuyor. Çünkü su, yeryüzünde bulunan diğer bütün kimyasal bileşenlerden farklı olarak sıvı, katı ve gaz halinde olabilme özelliğine sahip tek molekül. Sadece sıvı haline su deniyor. Katı haline buz ve gaz haline su buharı diyoruz.

METROPOL ÇÖZÜMLERİ - 2013 HANNOVER FUARI

Modern proses otomasyonunun, metropollerin su ve atıksu sistemlerini nasıl optimize ettiğini, Festo, 2013 Hannover Fuarı’nda, Metropolitan Solutions kapsamında gözler önüne seriyor. Uluslararası anlamda en önemli platform olan ve 1 No’lu salonda düzenlenen Festo’nun kendine ait fuarında, şehir altyapıları için tasarlanan branşlar arası teknik çözümleri tanıtılacak. Festo burada, şehir altyapıları için tasarlanan enerji verimliliği ve maliyetleri optimize edilmiş çözümlerini görücüye çıkaracak. Etkin kontrol konseptlerine sahip komple çözümler ve uygulama örnekleri, su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanılabilmesi doğrultusunda yepyeni perspektifler açıyor.

SU SİSTEMLERİNDE ÇÖZÜM ORTAĞI

Festo, belediyelere ait veya endüstriyel su hazırlama tesisleri ile atıksu arıtma tesisleri için bireysel otomasyon çözümleri sunuyor. Festo, sürücü sistemlerinden saha sistemlerine kadar gerekli olan her şeyi, gerek ekipmanlar şeklinde, gerekse montaja hazır sistemler şeklinde, tek elden tedarik ediyor. Pnömatik; özellikle su hazırlama ve atık su arıtma alanlarında kullanılan elektrikli otomasyon sistemlerine çok değerli ve son derece güvenli bir alternatif oluşturuyor. Otomasyonda vazgeçilmez nitelikte olan pnömatik, avantajları, sağlamlığı ve hesaplı sistem çözümleriyle öne çıkıyor.

 

İlginizi çekebilir...

Londra Düşük Emisyon Bölgesi

Şehir sakinlerinin hayatını doğrudan etkilemiyor gibi görünse de hava kirliliğinin kritik seviyelerde yer aldığı ve her sene yüzlerce insanın buna bağ...
10 Mayıs 2019

O Bize Değil, Biz Ona Aitiz...

Merve Balta
Çevre Mühendisi / Standart Pompa...
21 Haziran 2017

Elektrikli Otomobil Devrimi

Berna Akın
bernaakin@b2bmedya.com

Otomotiv teknolojisi ve pazarlama stratejisi son yıllarda doğaya ve ekonomiye dost uygulamaları hayata geç...
28 Mayıs 2012

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • BAU Teknolojileri Dergisi
 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2022 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.