Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi 143. Sayı (Haziran 2020)

suvecevre.com 34 Su ve Çevre Teknolojileri / Haziran 2020 olmadığı durumlarda ise 30 yıllık ihtiyaç şartı aranmayacak. Projenin ele alınma- sından, tesisin işletmeye girişine kadar geçecek süre 5 yıl olarak bu süreye eklenecek. Bu durum dikkate alınarak 5’er yıllık aralıklarla 35 yıllık nüfus pro- jeksiyonları hazırlanır. Yerleşim alanı dışında ayrıca çalışma alanını kapsa- yacak şekilde, su verilecek başka yer- leşimlere (köy, belde, ilçe vb.) ait nüfus projeksiyonları hesaplanacak. Yapılan nüfus projeksiyon hesapları bir tabloda özetlenir ve grafik halinde gösterile- cek. Yerleşim alanının göç alma ve göç verme eğilimi, sanayileşmesi, eğitim ve refah düzeyi, gelişmişliği, turizm kenti olup olmadığı, askeri birlik ve üniver- site mevcudiyeti, ileriye dönük bütün planlamaları dikkate alınarak nüfus projeksiyonuna karar verilecek. Mev- simsel artışlar dikkate alınarak ve doğal artış içinde olmayan ilave nüfus yapılan nüfus analiz sonuçlarına eklenecek. İçme suyu ihtiyacı; çalışma alanı- nın nüfusu, tüketicilerin sosyo-ekono- mik durumu, tüketime verilen suyun kalitesi, ölçülmüş su üretimi ve kulla- nım kayıtları benzer su sistemlerin- deki ölçülmüş su üretimi ve kullanım kayıtları, iklim, suyun metreküp fiyatı, su şebekesinden sulanan yeşil alanı- nın büyüklüğü vb. faktörler dikkate alınarak hesaplanacak. Toplam içme suyu ihtiyacı; evsel su ihtiyacı, ticaret, sanayi, hizmet sektörü, turizm, hayvan su ihtiyacı ve özel ihtiyaçlardan oluşur ve bu değerlere fiziksel kayıp miktarı ilave edilecek. Ham su kalitesi: İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hak- kında Yönetmelik ekindeki parametre- ler doğrultusunda en az 4 defa (terci- hen mevsimsel) ham su kalitesi analizi yapılacak. Yapılan analiz sonuçları avan proje hazırlanmadan önce Bakanlığa sunulacak. 10 gün içerisinde Bakanlık değerlendirme sonucunu bildirilecek. İçme suyu kaynağının havzasında veya yeraltı suyu kütlesi üzerinde tespit edil- mesi muhtemel olan diğer parametre- ler Bakanlığın yapacağı baskı analizi neticesinde belirlenir ve söz konusu tespit edilen parametrelerin de ölçümü istenecek. Bakanlık yönetmelik ekin- deki ve baskı analizi sonucunda analiz edilen parametreleri dikkate alarak ham suyun nihai kalite kategorisini belirleye- cek. Tespit edilen bu kalite kategorisine uygun arıtma prosesleri seçilerek avan proje hazırlanacak. Birden fazla su kay- nağından su temin edilecek içme suyu arıtma tesislerinde, paçallama ile su kalitesinde meydana gelecek değişim hesaba katılarak arıtma prosesleri seçi- lir. Söz konusu yönetmeliğin Ek 1’inde verilen 99 parametrenin izleme sonuç- larının hangi arıtma kategorisine teka- bül ettiği, en düşük kalite kategorisinde bulunan parametreye göre belirlenir. Hedeflenen arıtılmış su kalitesine ula- şılması için seçilen prosesler ve proses- lerin arıtma verimi hakkında avan proje raporunda bilgi verilir. Tasarım esasları: Seçilen içme suyu arıtma tesisi prosesinin tercih edilme- sinin sebepleri, diğer alternatif sistem- lere göre avantajları veya dezavantajları ve arıtma sisteminde seçilen üniteler gerekçeleri ile birlikte açıklanacak. Seçi- len proses, zaman içinde ham su kali- tesindeki değişikliklere ve salınımlara cevap verecek esnekliğe sahip olmalı. Arıtma tesisindeki ünitelerin her birinin projelendirilmesinde kullanılan tasarım kriterlerinin nasıl seçildiği açıklanacak. Arıtma sistemine ait ünitelerin tasarı- mında esas alınan yaklaşımlar, tasarım parametreleri, kabuller, kullanılan for- müller ve hesaplamalar açıkça belirtilir. Her bir ünite için bulunan boyutlar bir tablo halinde verilecek. İçme suyu arıtma tesisi akım şeması: İçme suyu arıtma tesisinin akım şeması hazırlanacak. Akım şemasında her bir ünitede yapılan işlemlerin (kim- yasal madde ilavesi, çamur oluşumu, geri devir vb.) detayları gösterilecek. Mekanik ekipman listesi ve özellik- leri: İçme suyu arıtma tesisinde seçilen bütün makine ve ekipmanların tercih edilme nedenleri ve bu makine ekip- manların teknik özellikleri liste halinde verilecek. Ayrıca tesisin sürekli ve sür- dürülebilir çalıştırılması için makine ve ekipmanlar yedekli seçilecek. Hidrolik hesaplar: İçme suyu arıtma tesislerinde bütün üniteler arası mak- simum, ortalama ve minimum debiler için hidrolik hesaplamalar ve hidrolik profil hazırlanacak. n MEVZUAT

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=