Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi 143. Sayı (Haziran 2020)

Su ve Çevre Teknolojileri / Haziran 2020 33 suvecevre.com Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyele- rinin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlükleri tarafından onaylanacak. İçme suyu arıtma tesislerinin proje- lerini hazırlatacak idareler, proje hazır- latma işi için yapacakları ihale şartna- melerine Genelge hükümlerine uyulma- sına dair bir madde ekleyecekler. İçme suyu arıtma tesisi projesini hazırlayan, inşaatını ve/veya işletmesini yapan firmalar tesis çıkış suyunun “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönet- melik” ile belirlenmiş olan içme suyu standartlarını sağlamasından sorumlu olacak. “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik”te yer almayan parametreler için ise tesis çıkış suyu kalitesinin “İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik”in Ek 1'inde belirlenen A1 sınıfına getirilmesi gerekiyor. İçme suyu arıtma tesisinin proje hatasından dolayı geçici kabul süre- cinde içme suyu standartlarını sağla- yamaması durumunda, proje firması, ortakları ve konsorsiyum ile projeyi hazırlayan teknik elemanlar tarafından yeni yapılacak proje onay başvuruları bir yıl süreyle değerlendirilmeyecek. Ancak, bir yıl içinde söz konusu olum- suzluğun giderilmesi durumunda bu hüküm geçersiz olacak. İçme suyu arıtma tesisleri avan proje onay genelgesi gerekliliklerini yerine getirmeden projesi yapıla- rak inşaatına başlanılan veya inşaatı tamamlanan içme suyu arıtma tesisle- rinden kaynaklanacak her türlü sorun için sorumluluk ilgili kuruma ait olacak. Avan Proje Hazırlanması ve Firmaların Sorumlulukları İçme suyu arıtma tesisleri projele- rini hazırlayan firmalarının 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu gerekliliklerini yerine getirme- leri gerekiyor. Onaya sunulan içme suyu arıtma tesisi projeleri, genelgede yer alan şartları sağlayan firmalar tarafın- dan hazırlanacak. Projenin yabancı fir- malarca hazırlanması halinde, yabancı firmaların yerel firmalar ile iş ortaklığı/ konsorsiyum kurması zorunlu olacak ve Ek 1 formu yerel firma tarafından doldurulacak. Onaya sunulan avan projeleri; bir mühendis koordinatörlüğünde, içme suyu sektöründe biri en az beş yıl tecrübeli iki çevre mühendisi olmak üzere, en az üç mühendis tarafından hazırlanacak. Proje koordinatörünün; firma bünyesinde tam zamanlı çalışan ve içme suyu sektöründe en az sekiz yıl tecrübeli çevre mühendisi olması gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Su ve Kanali- zasyon İdareleri Genel Müdürlükleri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve İlbank A.Ş. Genel Müdürlüğünde üni- versitelerin mühendislik bölümlerinden mezun olup içme suyu arıtma tesisi ile ilgili konularda en az 3 yıl görev yapmış olanlar, proje koordinatörü olabilir. Söz konusu personelin firma bünyesinde tam zamanlı olarak çalışıyor olması gerekiyor. Bakanlık; proje türü ve saha özelliklerine göre ilaveten mühendislik çalışmaları isteyebilecek. Avan Proje Onayı İstenmeyecek Durumlar İçme suyu arıtma tesisini işbu genelgenin yayımlanma tarihinden önce tamamladıklarını veya inşaatına başladıklarını veya proje sürecinde olduklarını resmi belge ile ispatlayanlar Genelge hükümlerinden muaf tutula- cak. Mevcut tesisler ile onayı yapılan projelerde yapılacak olan proses ve kapasite değişiklikleri Genelge hüküm- lerinden muaf tutulacak. Proje İadesi ve İşlemden Kaldırılması Genelgede tanımlanan şartları sağ- lamayan avan proje dosyaları değer- lendirmeye alınmadan iade edilecek. Süresi içerisinde cevaplanmayan veya ikinci kez aynı eksiklik bildirildiği halde eksikliği tamamlanmayan avan proje dosyaları işlemden kaldırılacak. İçme Suyu Arıtma Tesisi Avan Proje Hazırlama Esasları İletişim bilgileri: Projeyi hazırlatan kurumun ve projeyi hazırlayan firmanın isim adres ve iletişim bilgileri sunulacak. Projenin teknik olmayan özeti: Yeni projelendirilecek, proses veya kapasite revizyonu yapılacak tesisler için içme suyu arıtma tesisi alanı, seçilen arıtma türü, geleceğe dönük planlamalar, proje geliştirme süreçleri ve tesis geçmişi hakkında özet bilgi verilecek. Su temin edilen kaynak veya kay- naklara ilişkin bilgiler: İçme suyu temin edilen göl, gölet, baraj, dere, çay, nehir, kaptaj, kuyu vb. su kaynaklarından bir veya birden fazla su temini yapılıyorsa her bir kaynak için ayrı ayrı su kaynağı- nın kullanım amaçları, statüleri (koruma bölgesi, sulak alan vb.), genel fizikokim- yasal su kalitesi, ötrofikasyon durumu, kirletici baskıları, alt havza sınırı gibi hususlar hakkında bilgi verilecek. Su kaynağının içme suyu arıtma tesisi için tahsis edilen miktarı belirtilir ve tahsis ile ilgili yetkili idare tarafından verilen belgenin bir örneği raporda sunulacak. Nüfus ve debi hesapları: Nüfus pro- jeksiyon hesabında en az üç yöntem kullanılır. Bunların yanı sıra imar pla- nında önerilen ya da daha önce hazır- lanmış diğer raporlarda (Sektörel Tahsis Planı Raporu, Master Plan Raporu vb.) yer verilen nüfus analizleri ile TÜİK’in resmi internet sitesinde verilen yıllık nüfus artış hızları bu bölümde değer- lendirilir. Proje hedef yılı içme suyu kayna- ğının miktar bakımından yeterli olması durumunda, içme suyu arıtma tesisi 30 yıllık ihtiyaca göre projelendirilir. Su kaynağının miktar bakımından yeterli

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=