Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi 188. Sayı (Mart 2024)

˲nfo@glancorecover.com www.glancorecover.com Sürdürülebőlőrlők, doğal kaynakların bőlőnçlő ve dengelő bőr bőçőmde kullanılması, çevresel etkőlerőn en aza őndőrőlmeső ve toplumsal adaletőn gözetőlmeső prensőplerőne dayanan önemlő bőr kavramdır. İklőm krőző ve nüfus artışı, su sorunlarını daha da karmaşık hale getőrőr. Artan nüfusa bağlı olarak su kaynakları yetersőz kalmaktadır. Bu nedenle, suyun arıtımı ve su tasarrufu öncelőklő konular arasında bulunmaktadır. Atık suların gerő kazanımı, sürdürülebőlőrlőğe önemlő bőr katkı sağlar. Bu katkılar arasında şunlar yer almaktadır: Temőz su kaynaklarını daha az tüketerek korur Enerjő tüketőmőnő düşürerek çevresel etkőyő azaltır Su temőnő malőyetlerőnő düşürerek őşletmeler őçőn tasarruf sağlar Üretőm süreçlerőnő daha güçlü ve çevre dostu hale getőrőr Yenőden kullanım olanakları sağlar Toplumsal sorumluluk ve őklőm krőzőne karşı dayanıklılığı artırır GLANCO İLE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PROJELERİ GLANCO olarak sürdürülebőlőr bőr yaşam őçőn kaynağında gerő kazanım projelerőmőz bulunmaktadır. Kaynağında gerő kazanım özelőnde sektörünüz őçőn sunabőleceğőmőz projeler; Reçőnelő yumuşatma sőstemlerőnde kullanılan NaCl’ün gerő kazanılması, Eloksal kaplama banyoları asőt gerő kazanım sőstemlerő, Bakır kaplama banyoları elemental bakır gerő kazanım sőstemlerő, Bor yağı gerő kazanım sőstemlerő, Chőller metodu őle sülfürők asőt őçerősőnden FeSO4.7H2O gübreső elde edőlmeső, vb... Çevreye duyarlı főrmalar arasında yer almak őçőn atıksu ve kaynağında gerő kazanıma geç, geleceğe bőrlőkte daha sürdürülebőlőr adımlarla őlerleyelőm!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=