Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi 184. Sayı (Kasım 2023)

30 SU VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ • Kasım / 2023 KONUK YAZAR SUEN mukayeseli değerlendirme çalışması 2020 yılı temel veri ve göstergeleri lendirme çalışmasının ortalama değeri olan 8,44 ile kıyaslandığında, sektörde genel performans bakımından bir ilerle- menin kaydedilemediği görülmektedir. Bu çalışma kapsamında SUKİ’lerin 7 performans kategorisindeki performans durumlarını göstermek üzere gelişti- rilen Performans Alanları Endeksinin sonuçları, en düşük performans gös- teren üç alanın enerji verimliliği, eko- nomik-finansal ve atık su hizmetleri alanları olduğunu göstermiştir. SUKİ’lerde önemli düzenlemelere ihtiyaç var Ülkemizdeki SUKİ’ler su ve atık su konusunda ülke nüfusunun %70’ine kamu hizmeti vermeleri ve imtiyazlı kamu tekelleri olmaları nedeniyle, performanslarının mukayeseli değer- lendirme çalışması oldukça önem taşımaktadır. Bu kuruluşların hizmet verme koşulları iklim değişikliği, artan nüfus ,kirlilik ve ekonomik sorunların baskısı altında daha da zorlaşacaktır. Bu nedenle yasal ve kurumsal açıdan ihtiyaçlarının tespiti ve giderilmesine bir an önce başlanması büyük önem taşımaktadır. SU-EN tarafından 3 kez yapılan mukayeseli değerlendirme çalışmaları gerek idari gerekse teknik açıdan bu kurumlarda önemli düzenlemelere ihti- yaç bulunduğunu ortaya koymuştur. Ülkemizin bütün illerinde deprem riskinin azaltılması için çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda ille- rimizin su ve kanalizasyon hizmetleri açısından da depreme hazırlıklı hale getirilmesi önemli bir hedef olmalı- dır. Tüm bu nedenlerle ülkemizdeki SUKİ’lerin, daha etkin ve verimli çalış- malar gerçekleştirmesi zorunlu hale gelmiştir. Bunun için yasal ve kurum- sal yapılarının TBMM’ye sunulmak üzere hazırlıkları yürütülen Su Yasası taslağı da dikkate alınarak ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenmesinde büyük fayda bulunmaktadır. n Kaynak Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdareleri arasında Mukayeseli Performans Değerlendirmesi (Faz 3) Yayım Yılı: Haziran 2022 ISBN: 978-625-8451-43-6. SU-EN İstanbul

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=