Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi 172. Sayı (Kasım 2022)

34 SU VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ • Kasım / 2022 ÇMO ANKARA ŞUBESİ RAPOR Atık Yönetim Sorumlusu Firmalar Hakkında Taslak Yönetmeliği Değerlendirme Raporu Ç evre Yönetiminin bir bütün olarak değerlendi- rilmesi gerekliliği sebebi ile Çevre Kanunu ve bağlı yönetmelikler kapsamında yürütü- len iş ve işlemlerin Çevre Yönetim Hizmetleri Hakkında Yönetmelik doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Çevre Mühendisleri ve Çevre Danışmanlık Firmalarınca yürütülmesi gerekmektedir. Yeni Mevzuat ve ayrıcalıklı sektör oluşturulması yerine mevcut mevzu- atların güncellenerek yeterlik şartla- rın net bir şekilde güçlendirilmesi ve genişletilmesi ve denetim eksikliğinin giderilerek ülke genelinde uygulama bütünlüğü sağlanarak Çevre Yöneti- mi alt başlıklarından olan Atık Yöne- timi konuları Çevre Mühendisleri ve Çevre Danışmanlık Firmaları tara- fından yürütülmesine devam edilme- lidir. Bu sebeple yayımlanan taslak yönetmeliğin yukarıda ve aşağıdaki raporda belirtilen hususlar doğrultu- sunda çıkarılmasına Ankara Şubesi olarak karşı olduğumuzu bildirir bil- gilerinize arz ederiz. Madde 7 ve 9 Madde 7 – (1) Yönetmeliğin Ek-1 lis- tesinde belirtilen atık üreticileri atık yönetim sorumlusu firmalardan hizmet almakla yü- kümlüdür. Madde 9– Ek-1’de belirtilen atık üre- ticilerinin atıklarının yönetimini atık yöne- tim sorumlusu firmalar aracılığıyla yerine getirmeleri zorunludur. Taslak yönetmekte 7. ve 9. mad- deler ile Ek-1 listesinde yer alan tesis- lerdeki atık yönetiminin atık yönetim sorumlusu firmalar tarafından yapıl- ması bir zorunluluk haline getirilmiş- tir. Bu zorunlulukla yönetmelik Ek-1 listesinde yer alan tesisler bünyesinde istihdam edilen çevre mühendisleri ve çevre yönetim hizmetlerini yö- neten kişilerin işten çıkarılmalarına sebebiyet vereceği kaçınılmazdır. Bu durum ülkemiz istihdam oluşturma planlarını sekteye uğratacağı gibi ni- telikli işsizlik oranını yükseltecektir. Ayrıca Çevre Yönetim Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında danışman- lık yapan ve yıllarca atık yönetimini sağlayan Çevre Danışmanlık firma- larının bu zamana kadar kazanmış oldukları tecrübeler ve verilen hiz- metler yok sayıldığı gibi çevre da- nışman firmalarının iş kayıpları ile küçülmelerine sebep olarak işsizlik sorunu ortaya çıkacaktır. Madde 12 “Madde 12 - (1) Atık yönetim sorum-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=