Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi 143. Sayı (Haziran 2020)

suvecevre.com 42 Su ve Çevre Teknolojileri / Haziran 2020 ADNAN PEKŞEN Multiclair Arıtma Sistemleri Dünyamızdaki Gerçek Tehlike: SU KITLIĞI S u kıtlığı 21. yüz yılın en büyük sorunlarından birisidir. Dünya- nın dörtte üçünün sularla kaplı olmasına rağmen, tatlı su kaynakları su kaynaklarının %2,5’ini oluşturmakta olup bu suyun da %70’i buzul ve kar kütleleri halindedir. Birleşmiş Milletler’in Dünya Su Gelişme Raporu’na göre, küresel su talebinin 2030’a kadar %55 daha da artması ve küresel su kıtlığının %40’a ulaşması öngörülmektedir. Su kıtlığı göreceli bir kavram olarak, arz ve talep deki değişiklere göre farklı derecelere sahiptir. Ancak arzın sabit kaldığı dün- yamızda, talebin sürekli artması, dünya nüfusunun önemli bir bölümünün sağlıklı bir içme suyundan bile mah- rum olması, Dünyamız üzerindeki su kıtlığının had safhaya geldiğini göster- mektedir. Dünya, küresel gıda güvenliğini sağ- lamak için 2050 yılında, bu güne oranla yüzde 60 daha fazla gıda üretmelidir. Bunu da kaynakları koruyarak ve geli- şimini sağlayarak yapmak zorundadır. Su, gıda üretiminde önemli bir girdidir, dolayısı ile tarımsal su ihtiyacı da aynı oranda artacak demektir. Kişisel ve hane halkı ihtiyaçları, enerji ve endüst- riyel üretimi karşılamak ve suya bağlı önemli ekosistemleri sürdürmek için de su gereklidir. Bununla birlikte, su için talep ve rekabet arttıkça, gezegenin su kaynakları iklim değişikliği, kötü yöne- tim ve kirlilik nedeniyle de artan stres altındadır. Ülkeler, iklim değişikliğinden üst düzeyde etkilenecek olan tarım sek- törünü önemli bir müdahale sektörü olarak görmekte ve birinci sıraya yer- leştirmektedirler. Yeterli ve sağlıklı sulama suyunun adil bir şekilde çiftçi kullanımına sunmak öncelikli strateji olmaktadır. Bu konuda teknik kapasi- tesinin artırılması ve kurumsal yeniden yapılandırmalar konusunda çalışmalar yapılarak eldeki su kaynaklarından en fazla verimin alınması öncelikli konu- lardır. Su, tarım ve gıda üretimi için çok önemlidir. Enerji ve endüstriyel üretim için kişisel ve evsel ihtiyaçların karşılan- ması, suya bağlı önemli ekosistemlerin ve ekosistem hizmetlerinin sürdürül- mesi gerekmektedir. Tarım dışındaki sektörlerin su kullanımındaki artışlara rağmen, sulama küresel olarak ana su kullanıcısı olmaya devam etmektedir ve tarım dünyadaki tüm tatlı su çekimleri- nin yüzde 70'inden sorumludur. Tarımda suyu daha verimli kullanmaya ihtiyaç vardır, ancak diğer taraftan sulama, gıda üretimini ve kırsal gelirleri artırmanın ana yollarından biridir. Bu nedenle, hem yüksek su verimliliğine ulaşmak hem de kırsal gelirleri artırmak için su yöneti- mini geliştirmek zorunludur. Dünyamızda, 20. yüzyılda, su kulla- nımı insan nüfusunun iki katından daha fazla artış göstermiştir ve bu durum dünya nüfusunun neredeyse dörtte birini su kriziyle karşı karşıya bırak- maktadır. Dünyamızda su talebi, nüfus artışı yanında gittikçe artan enerji ihti- yacı, sanayileşme nedeni ile katlanarak artmaktadır. Dünya Kaynakları Enstitü- sü'nün (WRI) son verilerine göre, 2019 itibarıyla toplam 17 ülkenin mevcut su stresi “son derece yüksek” seviyededir. Mevcut su kaynaklarını yılda ortalama %40 oranında tüketilen dünyamızın, kabaca üçte biri ise “yüksek seviyede” su stresi altındadır. Sonuçlar Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı dünyadaki en çok su sıkıntısı çeken bölge olarak açıkça ortaya koymaktadır. WRI tarafından listelenen en çok su sıkıntısı çeken ilk GÖRÜŞ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=