In This Issue

We can Succeed All Together

İSMAİL CEYHAN
ismailceyhan@b2bmedya.com


We gave place to IFAT Eurasia Fair in our March issue. With the fair organisator MMI managers' supports, on a special stand we shared  our argument: "Our Purification Sector must have an Association" with sector public opinion and fair visitors. I want to share our opinions for clarifying our magazine's position about this argument.

News continues in Turkish...

Sanayileşmiş ülkelerin gelişim süreçlerine baktığımızda ve ülkemizin son yirmi yılında da tanıklık ettiğimiz gibi, sanayinin farklı alanlarında yapılanma süreci benzer şekilde gelişmektedir.
Herhangi bir sektörde faaliyet gösteren, KOBİ düzeyindeki sanayi ve ticaret kuruluşları, firma ölçeğinde ve sektörel çapta gelişirken, sektörün fuarı-sektörün derneği ve sektörün dergisinin aynı stratejik hedef için çalışmasından güç almaktadır. 
Sektörün teveccüh gösterdiği fuar ve/veya sektör dergisi pazarın gelişmesinde, teknik bilginin yaygınlaşmasında ve denetim sağlanmasında pek çok yarar sağlamaktadır. Bu noktada, sektörü temsil eden bir derneğin olmazsa olmaz unsur olarak işlevi konusunda arıtma sektörümüzün tüm aktörlerinin hemfikir olduğunu görüyoruz. Mart sayımızda yer verdiğimiz görüşler bu fikir birliğinin göstergesidir.
Konumumuzun netleşmesi için; “Atıksu Arıtma Sektörünün STK’sı için Çalışmayı Görev Edindik” söylemimizin yol açtığı Kim Bunlar? Amaçları Ne? Nasıl Bir Yöntem İzleyecekler? Sorularına yanıt vererek devam etmek istiyorum.

Biz Kimiz?
1992 yılından günümüze ticari-sektörel dergiler yayınlayan bir kuruluşuz. B2B Medya yayın markamız altında yayınladığımız 6 dergiden birisi de Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi. Atıksu arıtma sektörü ile tanışıklığımız, Su ve Çevre Teknolojileri dergimizi yayınlamadan çok eskilere dayanıyor. ÇEVRETED yayın organı Çevre Teknolojileri Dergisi’nin ikinci sayısından son sayısına kadar yayınını biz gerçekleştirdik. Bu vesile ile hem derginin hem de derneğin geçirdiği süreçlerin yakın tanığı olarak sektörel hafızanın ciddi bir bileşeni olduk. Dernek faaliyetlerine son verince 2005 yılı itibariyle cesaret-bilgi ve tecrübemizden güç alarak Su ve Çevre Teknolojileri dergimizi yayımlamaya başladık.

Neyi Amaçlıyoruz?
ÇEVRETED’in faaliyetlerini durdurmasından sonraki süreçte 2012 sonu ve 2013 başlarında gerçekleştirilen iki toplantıdan çıkan sonuçlara vakıf olduktan sonra,  fuar organizatörlerinin ve yaklaşık yirmi yıldır tanıdığımız çok değerli sektör temsilcilerinin teşviki doğrultusunda sektörümüzün bu temel eksikliğini görmezden gelemeyeceğimize karar verdik. Bu bağlamda dergimizin sayfalarını sizlerin görüşlerine, fuarlarda stantlarımızı buluşmalara açtık ve istikrarlı olarak yıl boyunca devam edeceğiz. 
Açıkça ifade edelim Su ve Çevre Dergisi olarak bir dernek kurmayacağız. Sektörümüzün ortak aklı ile ortaya çıkacak dernek için ortam yaratmayı amaçlıyor, sektörümüzün kanaat önderlerinin iradesiyle kurulacağına inandığımız derneğin sağlam temelleri olması için çalışıyoruz. Her kesime eşit mesafede, önyargısız-özgür ve bağımsız bir çizgide yayın ortamı sağlayarak atıksu arıtma sektörünün STK’sı için çalışmayı görev ediniyoruz. 

Nasıl Bir Yöntem İzleyeceğiz?
İlk aşamada; dergimizin sayfalarında, fuarlarda filizlenen görüşler ve gerçekleştireceğimiz ziyaretlerimiz doğrultusunda dernek için görüşler olgunlaşacaktır. Bunları dergimizin basılan nüshalarında ve elektronik ortamda şeffaf bir şekilde paylaşacağız. İkinci aşama olarak bu yılın sonbaharında arıtma sektörü bileşenlerinin-arıtma sektörünün tüm branşlarında faaliyet gösteren firmalar- akademisyenler-kamu temsilcileri-meslek odası ve fuar temsilcilerinin katılımını hedefleyen bir arama toplantısı düzenleyeceğiz. Bu süreçte netleşen tüm unsurları katılımcıların değerlendirmesine sunacağız. Sonuç itibariyle bu aşamadan sonra da, sektörün ortak iradesi-aklı dergimize nasıl bir görev verirse onu yerine getirmeye çalışacağız.

Birlikte başaracağımıza inanıyor, saygılarımı sunuyorum.

İsmail Ceyhan
Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi 
İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü


Geri