Tesis

Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

Yapımına 2009 yılında başlanan ve 2,5 yılda tamamlanarak 2012 yılında işletmeye alınan Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, günlük 400 bin metreküp atıksuyu arıtabilecek kapasitede projelendirildi...


Nisan 2014 / Sayı: 69

Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinin tamamı ile Ambarlı havzası, Bahçeşehir ve Avcılar’ın bir kısmından oluşan, Marmara Denizi ve Küçükçekmece Gölü’ne dökülen atıksulardan kaynaklanan kirlenmeyi önlemek ve bu havzaların ve alıcı ortamların korunması amacıyla kuruldu. Beş yıllık işletme bedeli dahil 122 milyon 500 bin euro’ya mal olan Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin inşaatı 2009 yılının Aralık ayında başladı ve 2,5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak 2012 yılında tesis işletmeye alındı.


Günlük 1 milyon 600 bin kişilik nüfusa hizmet verebilecek ve ortalama 400.000 m3/gün atıksuyu arıtabilecek kapasitedeki tesis, 520.000 m3/gün’lük pik debiyi karşılayacak şekilde projelendirildi.
Tesisin hizmet vereceği havza alanı yaklaşık 438 kilometrekare. Havza alanı; Avcılar’ın bir kısmı, Esenyurt, Kıraç, Hadımköy, Sazlıdere, Bahçeşehir, Altınşehir, Arnavutköy, İmrahor, Boğazköy, Firüzköy, Beylikdüzü, Gürpınar, Yakuplu, Kavaklı, Haramidere havzalarında yer alan yerleşim bölgeleri ve Küçükçekmece Gölü’nün kuzey ve batı bölgelerini kapsıyor. Arıtımı yapılan atıksu çevreye zararsız hale getirildikten sonra nihai alıcı ortamı olan Marmara Denizi’ne deşarj ediliyor.

Proje Kriterleri
Tesisin proses hesapları ATV-DVWK-Standartlarına (ATV 131) göre yapılmış. Tesiste en ileri teknoloji arıtma sistemleri ile ileri biyolojik atıksu arıtımı yapılıyor. 

Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi giriş suyu dizayn parametreleri:
AKM = 500 mg/L
KOİ = 600 mg/L
BOİ5 = 300 mg/L
TN = 60 mg/L
TP = 8 mg/L
SVI = 100 ml/g
MLSSort = 5 kg/m3 

Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi çıkış suyu dizayn parametreleri:
AKM = 35 mg/L
KOİ = 125 mg/L
BOİ5 = 25 mg/L
TN = 10 mg/L
TP = 1 mg/L

Giriş Terfi Merkezi / Kaba Izgaralar

Kaba Izgaralar
Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin Kaba Izgara Yapısı ve Giriş Terfi Merkezi; Saadet Deresi, Haramidere ve Yakuplu bölgesinden gelen atıksu için 1 ünite, Ambarlı tünelinden gelen atıksu için 1 ünite, Gürpınar tünelinden gelen atıksu için ayrı 1 ünite olmak üzere 3 modül olarak yapıldı. Saadet Deresi ve Haramidere’nin atıksuyun 3000 mm’lik hat ile +7.00 m’den ve Yakuplu bölgesinin atıksuyu 1400 mm’lik hat ile +13.00 m’den Modül 1’in, Gürpınar tünelinden gelen atıksu -5,28 m’den; Modül 2’nin, Ambarlı tünelinden gelen atıksu -10,90 m’den; Modül 3’ün kaba ızgaralarına geliyor. Giriş yapılarındaki kaba ızgaranın çubuk aralığı 50 mm. Evsel atıksu ile gelebilecek 50 mm’den iri maddeler (çöp, naylon, ahşap malzeme vb.) ızgaralarda tutuluyor. Otomatik temizlemeli kaba ızgaralarca tutulan atıklar, konteynırlara boşaltılıyor ve katı atık düzenli depolama sahalarına gönderiliyor. Kaba ızgaraların temizlenmesi için halatlı sallama kepçe (trash rake) sistemi kullanılıyor. 

Giriş Terfi Merkezi
Ambarlı havzasından kolektörler ve tüneller vasıtasıyla toplanarak, kaba ızgaralardan geçirilen atıksu, terfi istasyonu haznelerindeki pompalarla farklı kotlardan alınarak +17,20 alt kotundaki tesis giriş kanallarına terfi ettiriliyor. Pompa haznelerindeki ultrasonik seviye ölçerlere bağlı olarak çalışan pompalar, ihtiyaca ve gelen su miktarına göre otomatik olarak, değişmeli çalışıyorlar. 
Terfi istasyonlarında farklı kapasitelerde toplam 21 adet dalgıç tip pompa kullanılıyor. Pompa hazneleri işletmeye engel olmayacak şekilde, temizlik ve bakımı sağlamak amacıyla çift gözlü olarak yapılmış. Pompa istasyonları gelecekteki kapasite artırımına uygun şekilde projelendirilmiş, gelecek genişleme için pompa kaideleri ve çıkış boru geçişleri bırakılmış. 

İnce Izgaralar
İnce ızgara ünitesi 2 adet, çubuk aralığı 30 mm olan çubuk ızgaralar ve 4 adet delik çapı 6 mm olan perfore bant tipi ızgaralardan oluşuyor. Otomatik temizlemeli ince ızgaralarca tutulan atıklar konveyör sistemleri ile ızgara presinden geçerek konteynırlara boşaltılıyor ve katı atık düzenli depolama sahasına gönderiliyor. Çubuk ızgara aralıkları yapılacak çubuk ekleme işlemiyle 10 cm’ye düşürülebiliyor. 

Perfore Izgaralar / Kum ve Yağ Tutucu

Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu
Arıtma tesisine gelen atıksuda bulunan kum, çakıl ve yağ gibi maddeleri sudan ayırmak ve bunların arıtma tesisinin diğer ünitelerine geçmesini önlemek amacıyla 4 adet havalandırmalı kum ve yağ tutucu ünitesi inşa edilmiş. 
Yağların kenara toplanmasını sağlayacak bir spiral akım meydana getirmek için her bir havuzun bir kenarı boyunca hava veriliyor. Havuz dibine çökelen kum, çakıl, mil ve benzeri ağır malzemeler, her havuz üzerinde çalışan gezer köprüye monteli pompalarla çekilerek, sudan ayrılmak üzere, yıkamalı kum ayırıcı helezonlara gönderiliyor. Burada sudan ayrılan kum konteynırlara alınıyor. Aynı sıyırıcı köprü, yağları da sıyırıp yağ haznesine gönderiyor. Yağ haznesi tabanında bulunan dalgıç pompalar ile yağ, köpük vb. yüzer maddeler dıştan alışlı tambur eleklerden geçirilerek yağ konteynırlarına alınıyor. Konteynırlara toplanan atıklar, katı atık depolama alanlarına gönderilmek suretiyle bertaraf ediliyor. 

Ön Çöktürme Havuzu

Ön Çöktürme Havuzu
Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu ünitesinden çıkan atıksu, dağıtım yapısından sonra ön çöktürme havuzlarına alınıyor. Ön çöktürme havuzları, sudaki çökebilen ve yüzebilen katıların sudan ayrılarak giderildiği üniteler. Dairesel durultma havuzları olan ön çöktürme tankları, hareketli köprüye bağlı sıyırıcılar vasıtasıyla koni şeklindeki havuz tabanına çöken maddeleri, havuz ortasındaki çamur haznesine toplayarak, pompa vasıtasıyla ön çamur depo tankına, buradan da ön çamur yoğunlaştırma dekantörlerine gönderiyor. Ham atıksudan katıların giderilmesi ile birlikte bir miktar askıda katı madde ve BOİ5 giderilmiş oluyor. İyi çalışan bir ön çöktürme havuzu atıksudaki askıda katı maddelerin (AKM) yüzde 60-70’ini, biyokimyasal oksijen ihtiyacının yüzde 25-35’ini uzaklaştırabiliyor. Böylece biyolojik arıtma ünitesinde arıtılacak organik yük azaltılarak, sistemde arıtım için gerekli olan oksijen miktarının azalması sağlanıyor.
Ham atıksudaki köpüğün giderilmesi ile de havalandırma havuzu ve son çöktürme havuzlarında köpük oluşumu azalıyor. Ön çöktürme havuzları 30 dakika bekleme süresine göre tasarlanmış. 

Biyolojik Arıtma
Biyolojik arıtmanın amacı, atıksuda bulunan kirletici maddelerin, mikroorganizmaların faaliyetleri sonucunda atıksudan uzaklaştırılması. Evsel atıksuların ileri biyolojik arıtımında karbonlu maddelerin yanı sıra azot ve fosforlu kirleticilerin de giderilmesi hedefleniyor. 
Azot ve fosfor, suyun alıcı ortamlara deşarjında, kontrolü önemli parametrelerden biri. Azot ve fosforun deşarj edilmesi, göl ve rezervuarlarda ötrofikasyonu hızlandırıyor ve sığ sularda köklü sucul bitkilerle beraber alg büyümesini de teşvik ediyor. Estetik olmayan görünümüne ilave olarak, alg ve sucul bitkilerin varlığı özellikle su temini, balık üretimi ve eğlence amaçlı kullanım gibi su kaynağının faydalı kullanımlarını engelliyor. Ambarlı biyolojik arıtma üniteleri biyofosfor havuzları, anoksik ve oksik havuzları ve son çöktürme havuzlarından oluşuyor.

Biyofosfor Havuzları / Havalandırma Havuzu

Biyofosfor Havuzları
Biyolojik fosfor giderimi, mikroorganizmaların strese sokularak hücre büyümesi için gerekenden daha fazla fosforu bünyelerine alması esasına dayanıyor. Mikroorganizmaları strese sokmak için anaerobik ortama ihtiyaç duyuluyor.
Ön arıtma ünitelerinden gelen atıksu, geri devir çamuru ile karışarak biyolojik fosfor havuzlarına alınıyor. Bu sistemde seri veya paralel çalışabilen 4 adet havuz mevcut.
Havuzların toplam hacmi 25 bin metreküp. Havuzların girişindeki, havuzları birbirine bağlayan motorlu kapaklar ile her bir havuzun ayrı çalıştırılması veya devre dışı bırakılması mümkün. Çökelmeyi önlemek için her bir havuza birer adet muz tipi mikser ve proses şartlarının devamını izlemek amacıyla redoks metreler yerleştirilmiş. 

Havalandırma Havuzu
Biyolojik arıtma, nitrifikasyon ve denitrifikasyon olarak iki kademede gerçekleştiriliyor. Havalandırma havuzları, aerobik (havalı) ve anoksik (bağlı oksijenli) kısımları bulunan, her hatta iki havuz ve toplam 4 hattan oluşuyor. Nitrifikasyon için gerekli hava miktarı sağlanarak giriş suyundaki amonyum, nitrata dönüşüyor ve oluşan nitrat biyolojik oksijen ihtiyacı (karbon) giderimi için elektron alıcı olarak kullanılıyor. AKM’nin çökmesini önlemek, hava kabarcıklarının yolunu uzatarak havalandırma verimini artırmak ve homojen karışımı sağlamak üzere her havuzda 6 adet muz tipi karıştırıcı bulunuyor.
Havalandırma havuzlarının tabanlarına ince kabarcıklı membran difüzörler yerleştirilmiş. Her kanala verilecek hava miktarı motorlu hava ayar vanaları ile ayarlanarak, tanklardaki çözünmüş oksijen seviyesi önceden belirlenmiş seviyede tutuluyor. Havuzlardaki anoksik-oksik şartları izlemek amacıyla redoks metreler ve oksijen metreler yerleştirilmiş.
Havalandırma havuzlarında iç resirkülasyonu sağlamak, nitrifikasyon sonucu oluşan nitratlı suyu anoksik bölgeye pompalamak amacıyla resirkülasyon pompaları bulunuyor.

Turbo Blower Binası
Proses havuzlarındaki anoksik ve oksik şartların devamlılığını izlemek amacıyla proses havuzlarına yerleştirilen redoks metreler ile oksidasyon redüksiyon potansiyeli ve oksijen metreler ile çözünmüş oksijen konsantrasyonu ölçülüyor. Proses havuzlarının havalandırması, turbo blowerlar ve su altı difüzör sistemi ile yapılıyor.
Proses havuzlarındaki mikroorganizmaların organik maddeleri oksitleyebilmeleri için ihtiyaç duydukları havayı sağlamak amacıyla havuzlara hizmet veren 2 adet blower binası bulunuyor. Her blower binasında 6 adet turbo blower olmak üzere toplamda 12 adet turbo blower mevcut. Her bir turbo blowerın kapasitesi 20.000 Nm3/sa. Toplam kapasite ise 240.000 Nm3/sa. Proses havuzlarında bulunan difüzörler vasıtasıyla havuzların içerisine havanın verilmesi sağlanıyor. 
Turbo blowerlar otomasyon sistemine bağlı olarak çalışıyor. Blowerlar gerekli olan çıkış basıncını sağlamak koşulu ile kapasitelerini ayarlayarak, otomatik olarak devreye girip çıkıyor. 

Son Çöktürme Havuzları

Son Çöktürme Havuzları
Son çöktürme havuzları, havalandırma havuzlarında karbon, azot ve fosfor giderimi gerçekleştirilen, uluslararası deşarj standartlarındaki arıtılmış atıksudan aktif çamurun çöktürülerek ayrıldığı konik tabanlı dairesel tanklar. Havalandırma havuzlarından çıkan atıksu, dağıtım yapısı üzerinden dairesel çöktürme tanklarına veriliyor. Gezer köprüye bağlı yarım dairesel dip sıyırıcılar ile çöken çamur önce ortadaki çamur toplama konisine, buradan da geri devir terfi merkezine cazibeyle alınıyor ve biyolojik fosfor ünitesi girişine pompalar vasıtasıyla geri devrediliyor. Döner köprüler üzerindeki yüzey sıyırıcılar, yüzeyde biriken köpüğü cazibeyle köpük toplama haznesine taşıyor. Köpük toplama hazneleri her biri 2 adet çöktürme havuzlarına ait olmak üzere, çöktürme havuzlarının kenarlarında bulunuyor. Köpük buradan bir dalgıç pompa aracılığıyla çamur arıtma ünitesinde bulunan çamur karışım tankına gönderiliyor.
Geri Devir ve Fazla Çamur Pompa İstasyonu
Son çöktürme havuzlarında çökelen aktif çamur boru hattı vasıtasıyla geri devir ve fazla çamur pompa istasyonuna geliyor. Tesiste her biri 6 adet son çöktürme havuzuna hizmet eden, 2 adet geri devir ve fazla çamur pompa istasyonu bulunuyor.
Pompa istasyonuna gelen çamur, geri devir pompaları ile biyolojik fosfor ünitesine basılarak, yaklaşık yüzde 90 oranında geri devrediliyor. Günlük olarak sistemde üretilen fazla çamur, çamur pompaları ile fazla çamur depolama tankına, buradan da yoğunlaştırma dekantörlerine gönderiliyor.
Her bir istasyonda 2 adet frekans konvertörlü, 2 adet de yumuşak yol vericiler ile kontrol edilen 4 adet geri devir pompası ile her bir istasyonda 3 adet fazla çamur pompası bulunuyor. 

Çamur Yoğunlaştırma
Ön çöktürme havuzundan çekilen primer çamur, ön çamur depolama tankına, son çöktürmeden gelen fazla çamur, kurutucu binasının içinde bulunan fazla çamur depolama tankına pompalar vasıtasıyla alınıyor. Depolama tankından pompalar ile alınan primer çamur, 3 adet santrifüj tipi çamur yoğunlaştırıcıya, fazla çamur ise 7 adet santrifüj tipi çamur yoğunlaştırıcıya gönderiliyor. 
Çamur yoğunlaştırma ünitelerinde çamurun katı madde oranı yüzde 6’ya çıkarılarak, çamur karışım tankına gönderiliyor. Karışım tankından sonra çamur, anaerobik çamur çürütme tanklarına beslenerek özümleme işlemi gerçekleştiriliyor.
Çamur yoğunlaştırma sistemlerinde çamurun yoğunlaşmasını sağlamak için polimer (katyonik polielektrolit) ilavesi yapılıyor. Toz halinde temin edilen polimer, otomatik polimer hazırlama tankında su ile çözülerek, çamur besleme hatlarına basılıyor. 

Anaerobik Çamur Çürütme Ünitesi
Ön çöktürmeden gelen yoğunlaştırılmış primer çamur ile son çöktürmeden gelen yoğunlaştırılmış fazla çamur, çamur karışım depo tankında toplanıyor. Karışım tankındaki çamurlar kondenserlerden geçerek her biri 10.000 m3 hacme sahip 6 adet çürütücüye besleniyor. Çürütücülere giren ham çamurun ısıtılması ve çürütücü içerisindeki çürümüş çamur sıcaklığının 35-37 °C’de sabit tutulması için 6 adet spiral eşanjör bulunuyor. Çamur, çürütücülerde anaerobik ve mezofilik şartlarda (35-37 °C’de), asetojen ve metanojen bakterilerinin faaliyetleri sonucunda stabilize ediliyor. Bu süreçte açığa çıkan biyogaz ön filtrasyonu yapılarak, tank içerisindeki çamurun karıştırılmasında kullanılıyor. Gaz enjeksiyonu esnasında açığa çıkan fazla biyogaz gaz depolama tanklarında toplanarak, ısı ve elektrik enerjisi üretmek üzere gaz türbini, kızgın yağ kazanları ve sıcak su kazanlarında yakıt olarak kullanılıyor.

Gaz Depolama Tankları / Anaerobik Çamur Çürütme Ünitesi

Gaz Depolama Tankları
Anaerobik çamur çürütme tanklarında oluşan biyogaz her biri 4.100 m3 kullanım hacminde olan 2 adet gaz depolama tankına gönderiliyor. Biyogaz esas itibariyle, metan ve karbondioksit ile cüzi oranlarda azot, oksijen, hidrojen, hidrojen sülfür, su ve diğer eser gazlardan oluşuyor. Depolanan biyogaz, doğalgazla zenginleştirilerek gaz türbinlerine gönderilerek enerji elde ediliyor. Biyogaz, herhangi bir gaz alıcısı tarafından alınmadığında ve gaz deposu azami oranda dolu olduğunda, düşük sıcaklıklı atık gaz yakma bacasında yakılıyor. 
Biyogaz, atık gaz yakma bacasında, açık alev şeklinde yanıyor. Atık gaz yakma bacası, rüzgara karşı koruyucu bir boruyla donatılmış. 

Çamur Susuzlaştırma
Anaerobik çamur çürütme işleminden sonra çamur, çürütülmüş çamur depo tankına gönderiliyor. Yüzde 4-6’lık KM oranına sahip olan özümlenmiş çamur, içerisindeki su muhtevasının azaltılması için pompalar vasıtasıyla santrifüj tipindeki susuzlaştırma ekipmanlarına gönderiliyor. Sistemdeki çamur burada yüzde 25-30 KM içeren çamur keki haline getirilerek, susuzlaştırılmış çamur depolama tankına gönderiliyor. Bu tanktan alınan çamur keki kurutuculara besleniyor.
Çamur susuzlaştırma sistemlerinde çamurun topaklaşarak yüzey alanının azaltılıp daha iyi ve hızlı susuzlaşmasını sağlamak için polimer (katyonik polielektrolit) ilavesi yapılıyor. Toz halinde temin edilen polimer, otomatik polimer hazırlama tankında su ile çözülerek, çamur besleme hatlarına basılıyor. 

Harici Çamur Kabul Ünitesi
Tesiste diğer atıksu arıtma tesislerinden gelen susuzlaştırılmış çamurun, kurutma ünitelerinde kurutulması amacıyla sisteme alınabilmesi için 50 m3 hacme sahip, harici çamur kabul tankı bulunuyor. Diğer atıksu arıtma tesislerinde-ki yüzde 25 KM içeriğine sahip çamur keki 5,5 m3 hacmindeki konteynırlarla taşınarak harici çamur kabul tankının üzerinde bulunan hidrolik kapağın açılması ile tanka boşaltılıyor. Tankın içinde bulunan hareketli kayar taban (push floor) sistemi ile çamur hareket ettirilerek, tank içinde yapışmadan depolanması sağlanıyor. Çamur, harici çamur depo tankından kurutuculara gönderiliyor.

Harici Çamur Kabul Ünitesi / Çamur Kurutma Ünitesi

Çamur Kurutma Ünitesi
Çamur kurutma ünitesinde, kuru madde içeri yüzde 25 olan biyolojik çamurun, kuru çamur yani yüzde 90 seviyesinde kuru malzemeye çevrilmesi sağlanıyor. Islak çamurda bulunan bu fazla nem, 6 adet çamur kurutucu ile ısı transferi vasıtasıyla buharlaştırılıyor.
Çamur kurutma sistemi mekanik olarak susuzlaştırılmış çamurun çarklı tip kurutucularda kurutulması için tasarlanmış. Çarklı kurutucu 1 adet gömlekli kovan ve oyuk çarklı 2 adet milden oluşuyor. Kurutucuya beslenen çamur, çarklar, mil ve gömlekli kovana kızgın yağın akması ile oluşan ısı transferi ile kurutuluyor. Isı transferi çark, mil ve kovan duvarları aracılığıyla ısının ürünle endirekt teması ile yapılıyor. Isınma sonucu çamurun su içeriği buharlaşarak çamur kurutma işlemi gerçekleşmiş oluyor. Endirekt kurutma prensibi sayesinde patlama riskleri ortadan kalkıyor ve kapalı devre sistem kurutmada kullanılan ve kirlenen hava-buhar miktarı önemli oranda azaltılıyor. Her biri 100 ton/gün, yüzde 25’lik ıslak çamuru kurutulabilecek kapasitede olan 6 adet kurutucu için gereken ısı, kojenerasyon ünitesinden elde edilen kızgın yağ ile sağlanıyor.
Kurutma sayesinde pek çok açıdan hem çevresel hem de ekonomik bir sorun olan ıslak çamurun taşınması ve depolanması problemleri ortadan kalkıyor. Atık çamuru, yakıt olarak kullanılabilecek ekonomik değeri olan kurutulmuş bir ürün haline geliyor. Kurutma işlemi ile yaş çamur miktarı yüzde 75 oranında azalarak, kalan miktar da faydalı ürüne dönüştürülüyor. 

Kuru Ürün Depolama Ünitesi
Çamur kurutma ünitelerinden yüzde 90 KM seviyesine kadar kurutularak çıkan kuru ürün, depolama silolarına alınıyor. Her biri 150 m3 hacminde olan 2 adet kuru ürün depolama silosu bulunuyor.
6 adet kurutma hattından gelen soğutulmuş ürün, burgu konveyörlerde toplanıyor ve kepçeli yükselticilere (elevatör) taşınıyor. Yükseltici, burgu konveyördeki kuru ürünü kaldırıyor ve her biri 150 m3 hacme sahip ürün depolama silolarına dağıtıyor. Kuru ürünün taşınması ve depolanması inert atmosferde gerçekleşiyor. 
Siloların altında bulunan boşaltma körüğü ile kuru ürün kamyonlara boşaltılıyor. Kalorifik değeri 2500 kcal/kg olan kuru ürün, ikincil yakıt olarak kullanılmak üzere çimento fabrikasına gönderiliyor.

Ozon Ünitesi
Giriş terfi ve ön arıtma ünitelerinde oluşan kirli hava için ozon koku giderim sistemi bulunuyor. Her bir üniteden fanlar ile gönderilen kirli hava, ozon binasının girişinde her biri 75.000 m3/sa kapasiteli 2 adet fan ile emiş yapılarak, 2 adet yıkama kulesine gönderiliyor.
Atmosferden alınarak basınçlandırılan hava kullanılarak, ozon jeneratörü sayesinde ozon gazı üretiliyor. Temiz su ile karıştırılan ozon, yıkama kulesine giren kirli havaya püskürtülerek, kirli hava yıkanıyor ve yıkama kulesi bacasından temiz hava dışarı veriliyor. Havadaki kirleticiler de suya geçerek tekrar arıtılmak üzere tesis girişine gönderiliyor. pH’sı düşen suyun pH’sını yükseltmek için sodyum hidroksit kullanılıyor.
Aynı zamanda giriş terfi ve ön arıtma ünitelerinde bulunan temiz hava fanları ile ünitelerin havalandırması yapılıyor. 

Biyofiltre Ünitesi
Tesiste çamur arıtma ve kurutma ünitelerinden oluşan kirli hava, her biri 15.000 m3/sa kapasiteli 2 fan ile toplanarak, 261 m3 biomedya kapasiteli biyofiltre ünitesinde arıtılıyor. Aynı zamanda çamur kurutma binasında bulunan temiz hava fanları ile ünitelerin havalandırması yapılıyor.
Ön yıkama bölümünde kirli hava, toplama fanı ile ön yıkama kulesi (scrubber) içerisindeki dolgu malzemesi yatağına doğru yukarıya akışa geçiyor ve yıkama kulesi üzerinden püskürtülen yıkama sıvısı ile temasta bulunuyor. Dolgu malzemesinin ana işlevi, koku partiküllerinin gaz fazından sıvı fazına geçişini artırmak. Atık gaz ve yıkama sıvısı arasındaki yoğun temas sayesinde havanın suda çözünen koku partikülleri ve katı partiküller etkili şekilde yıkama suyuna geçiyor. 
Nemlenmiş olan kirli hava nem püskürtme nozullarının üzerine yerleştirilmiş olan nemsizleştiriciye doğru geçişi ile hapsolmuş su damlacıkları, atık havadan uzaklaştırılıyor.
Yıkama kulesindeki ön arıtmadan sonra hava homojen olarak, CTP kanallar vasıtasıyla filtre malzemesi etrafında ince bir sıvı filmi ile yerleşmiş belirli bir bakteri florası ile dolu biofiltre yatağının altına yönlendiriliyor. 145 m2 yüzey alanına sahip olan bu biofiltre yatağı, iç yüzeyleri aside dayanıklı özel CTP kaplı bir dikdörtgen havuzda yer alıyor ve içinde bulunan mikroorganizmaların faaliyetleri sayesinde biyolojik koku giderimini gerçekleştiriyor.

Geri Kazanım Ünitesi
Su ve çamur hattındaki farklı ekipman veya alanlarda kullanmak üzere ihtiyaç duyulan suyun temini için servis suyu istasyonu bulunuyor. Arıtılmış atıksu son çöktürme tankları 1-6’nın çıkışından kanal ile servis suyu deposuna alınıyor. 
Otomatik temizlemeli filtrasyon ünitesinden geçirilen su, atıksu ve çamur arıtma ünitelerinde servis suyu olarak kullanılmak üzere 6 adet pompa vasıtasıyla otomatik olarak sisteme gönderiliyor. Ayrıca kurutucularda bulunan konderserlerin soğutma suyu ihtiyacı da servis suyu deposundan 3 adet ayrı pompa ile sağlanıyor. 
Ayrıca servis suyu tankından alınan su, sulama ve yangın söndürme sisteminde kullanılmak üzere ultrafiltrasyon ünitelerinden geçirilerek filtrelenmiş su depo tanklarında depolanıyor. Filtre edilmiş atıksu 3 adet sulama suyu pompası ile çim ve saha sulamasında kullanılıyor. 2 adet yangın pompasıyla da olası bir yangın durumunda söndürme amaçlı olarak kullanılabiliyor. Ayrıca sistemde dizel yangın söndürme pompası da mevcut. 

Enerji Temini - Kojenerasyon
Tüm tesisin enerji ihtiyacı ve aynı zamanda kurutma ünitesindeki termal enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla gaz türbini tipi kojenerasyon ünitesi kurulmuş. Gerekli elektrik enerjisinin üretilmesi için doğalgaz ve atıksudan elde edilen biyogazı yakabilen her biri 4,6 MW gücünde 2 adet gaz türbini kullanılıyor. Bu gaz türbinleri sayesinde tesisin ihtiyacı olan elektrik enerjisi elde edilirken, ısı eşanjörleri ve kızgın yağ kazanı sistemleri yardımıyla da türbinlerin yüksek ısıdaki atık egzoz gazı değerlendirilerek tesise termal enerji sağlanıyor. Böylece hem doğalgaz biyogaz karışımı yakılarak üretilen elektrik enerjisi için ayrıca para verilmiyor hem de çamur kurutmak için atık ısı kullanıldığından, çamur kurutma işlemi için gereken ısıl enerji masrafının önüne geçilmiş olunuyor.

Laboratuvar ve İşletme Binası
Laboratuvar ile işletme binası ortak inşa edilmiş. Tesis laboratuvarında gravimetrik, volumetrik, titrimetrik ve spektrofotometrik tüm analizlerin yapılabileceği kimya laboratuvarı, mikrobiyolojik analizler için mikrobiyoloji odası, ICP-TOC odası, otoanalizör odası, tartım odası, kimyasal malzeme deposu, numune kabul odası, gaz tüp odası, personel soyunma odaları ve ofisler yer alıyor. 
Arıtma tesisinde arıtılarak deşarj edilen suyun alıcı ortamı Haramidere’den alınan numunelerde, Çevre Bakanlığı Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Kalite Sınıfları’nda belirtilen parametrelerin analizleri; güvenilir ve hassas bir şekilde yapılıyor. Ayrıca suyun geri kazanımı için gerekli fiziki ölçümler ile atıksuya ait kimyasal parametreler ve ağır metal analizleri de laboratuvarda yapılıyor.
Tesisin en verimli şekilde işletilebilmesi için yapılan analizler ile tesise gelen atıksu karakterizasyonu belirleniyor ve Avrupa bölgesindeki diğer biyolojik ve köy biyolojik atıksu arıtma tesisi analizlerinin de ölçüm ve kontrolleri yapılıyor. Tesis işletme binası kısmında merkezi kontrol odası, ofis odaları, açık ofis, toplantı odaları, yemekhane, mescit, arşiv, depo ve seyir terası bulunuyor. 
Ayrıca işletme koşullarının gerekliliklerine ve ihtiyaçlarına karşılık verecek şekilde mekanik ve elektrik atölye binası da inşa edilmiş.

Geri